Tra cứu Demo

Sự lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp, tổ chức

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag() { dataLayer.push(arguments); } gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-114814473-1', {'site_speed_sample_rate': 100}); gtag(); (function (i, s, o, g, r, a, m) { i['GoogleAnalyticsObject'] = r; i[r] = i[r] || function () { (i[r].q = i[r].q || []).push(arguments) }, i[r].l = 1 * new Date(); a = s.createElement(o), m = s.getElementsByTagName(o)[0]; a.async = 1; a.src = g; m.parentNode.insertBefore(a, m) })(window, document, 'script', 'https://www.google-analytics.com/analytics.js', 'ga'); ga('create', 'UA-114814473-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); function loadJsAsync(src, callback) { var s = document.createElement('script'); s.type = "text/javascript"; s.src = src; s.addEventListener('load', function (e) { callback(null, e); }, false); var head = document.getElementsByTagName('head')[0]; head.appendChild(s); } window.onload = function () { loadJsAsync('https://econtact.viettel.vn:8909/js/IpccChat.js', function () { var IpccChat = { domain: 'KHDN_VIETTEL_CA', username: '', color: '', internal: 0 }; embedIpccChat(IpccChat); }) }

Tra cứu Thông tin Chứng Thư Số

Đối tượng *
Tổ chức Cá nhân
Mã số thuế *
CMND/Hộ chiếu
Người đại diện *
CMND/Hộ chiếu *
Ngày cấp CMND *
Trạng thái *
Thời gian cấp CTS Từ ngày:
Đến ngày:
Captcha
Image
Nhập Captcha *

$(document).ready(function () { $("#organization").show(); $("#personal").hide(); var organization; var personal; $('input[type=radio][name=checkType]').change(function () { var a = this.value; var b = this.value; if (a == '1') { $("#organization").show(); $("#personal").hide(); } else { $("#personal").show(); $("#organization").hide(); } }); date = new Date(); $("#datepicker").datetimepicker({ pickTime: false, format: "DD/MM/YYYY", maxDate: date, }); // cache: false}); }); var bindDateRangeValidation = function (f, s, e) { if (!(f instanceof jQuery)) { console.log("Not passing a jQuery object"); } var jqForm = f, startDateId = s, endDateId = e; var checkDateRange = function (startDate, endDate) { var isValid = (startDate != "" && endDate != "") ? startDate 1) { var splitdate = Val_date.split('/'); } else if (seperator2.length > 1) { var splitdate = Val_date.split('-'); } var dd = parseInt(splitdate[0]); var mm = parseInt(splitdate[1]); var yy = parseInt(splitdate[2]); var ListofDays = [31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31]; if (mm == 1 || mm > 2) { if (dd > ListofDays[mm - 1]) { alert('Sai định dạng tháng!'); return false; } } if (mm == 2) { var lyear = false; if ((!(yy % 4) && yy % 100) || !(yy % 400)) { lyear = true; } if ((lyear == false) && (dd >= 29)) { alert('Sai định dạng ngày!'); return false; } if ((lyear == true) && (dd > 29)) { alert('Sai định dạng ngày'); return false; } } x = true; return x; } else { x = false; return x; } } } ); });
Từ Khóa: